Wat doe ik ?

Vanuit mijn bedrijf “Roeland Helpt” ga ik mensen met meervoudige handicaps en hun ouders ondersteunen door ze “Begeleiding Individueel” aan te bieden.

Begeleiding Individueel = Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de persoon in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een persoon die aan een rolstoel gebonden is.Begeleiding kan ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan hulp geboden bij het plannen van activiteiten, en het structureren van de dag. Begeleiding kan activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden. Het gaat om een voortdurende situatie, waarin nog bestaande (of door behandeling herwonnen) functionaliteit wordt onderhouden of ingeslepen door herhaling.

Begeleiding Individueel: Toezicht
Toezicht houdt in dat de zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft, en daarop adequaat reageert met een passende interventie. De mate en vorm waarin het toezicht plaatsvindt, hangt af van de situatie van de cliënt. Het zal gaan om permanent toezicht. Permanent toezicht betekent onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Zorg in de nabijheid betreft een vorm van beschikbaarheid van zorg waarbij op initiatief van de zorgverlener zowel op geplande als op ongeplande momenten zorg wordt geboden.

Begeleiding Individueel: De directe omgeving
Begeleiding Individueel zal zich richten op de directe omgeving van de cliënt. De begeleiding is gericht op het in de praktijk omgaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de cliënt.

Naast deze begeleiding van individuele cliënten ga ik nader onderzoek (laten) doen naar de waarde van een specifieke vorm van biomechanische revalidatie. De naam van die revalidatiemethode is ABR, wat staat voor Advanced Biomechanical Rehabilitation. Op een andere pagina op deze site kun je daar meer over lezen!